Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Objednání služby

Přihlášky na vzdělávací akci (seminář či akreditovaný kurz) nebo na koučovací sezení pořádané naší společností přijímáme elektronicky prostřednictvím závazného registračního formuláře, uvedeného na webových stránkách. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že kapacita vzdělávací akce je již naplněna, budete o této informaci neprodleně informováni.

Vyplněním a odesláním závazné objednávky/přihlášky vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společností I am coach, s.r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

2. Úhrada služby

Cenu za vybranou službu či služby můžete uhradit na základě Vámi zvoleného způsobu platby v registračním formuláři:

  • hotově v den konání vzdělávací akce (účastník obdrží příjmový pokladní doklad),
  • převodem na účet na základě daňového dokladu.

Vyplňte prosím správně Vaší fakturační adresu. V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol Vámi zvolené vzdělávací akce, který je vždy uveden na faktuře.

Daňový doklad (fakturu) obdržíte na e-mailovou adresu, uvedenou při registraci. V případě požadavku o zaslání originálu faktury poštou je zapotřebí tento požadavek dopředu nahlásit.

Cena služby zahrnuje lektorné / koučovné, dopravu v rámci MS kraje, studijní materiály a pomůcky. V případě otevřených seminářů je v ceně zahrnut coffee-break a pronájem školících prostor. Případné další náklady jsou vždy uvedeny na faktuře a předem projednány.

3. Storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem vzdělávací akce. Obdržíme-li storno v období 5 - 10 dnů před zahájením, účtujeme 30 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 dnů před zahájením, účtujeme 45 % z jeho ceny. Dále je možnost na akci vyslat náhradníka, popřípadě zvolit náhradní termín.

4. Organizační změny

Společnost I am coach JPT, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora/kouče, termínu nebo úplné zrušení akce z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách budete včas informování a zároveň Vám bude nabídnuta možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, bude s Vámi projednán další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace kurzu

Prezence účastníků je 15 minut před vlastním zahájením vzdělávací akce. Pokud není dohodnuto, nebo uvedeno jinak, vzdělávací akce se konají v našich výukových prostorech na adrese Janáčkova 1024/18, Ostrava - Moravská Ostrava.

6. Platnost obchodních podmínek

Zde uvedené obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 9. 2015 a platí na dobu neurčitou.

Obchodní podmínky internetové aplikace

Obchodní podmínky internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1 Definice.

1.1 V těchto obchodních podmínkách:

"Provozovatel" je Společnost I am coach s.r.o., IČO: 04260333, se sídlem Hollarova 1124/14, 702 00, Ostrava ;

"Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem I AM COACH, mezi jejíž hlavní funkcionality patří sebevzdělávání, která je dostupná z internetové adresy www.iamcoach.cz;

"Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;

"Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;

"Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci;

"Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;

"Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací;

"VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace.

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem " Souhlasím s obchodními podmínkami " v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko " Souhlasím s obchodními podmínkami " je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění " Souhlasím s obchodními podmínkami " a následným kliknutím na tlačítko Souhlasím s obchodními podmínkami v uživatelském prostředí Aplikace Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3 Užívání Aplikace.

3.1 Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.

3.3 Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

3.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

3.5 Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet. Podle počtu zaplacených účtů.

3.6 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.7 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu, převážně pro systémovou údržbu, upgrade apod.

3.8 Práva a přístupy k Aplikaci jsou nepřenosná. Uživatel nemá právo v průběhu čerpání služby přesunout uživatelská ani přístupová práva na jinou osobu (ani fyzickou, ani právnickou).

3.9 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4 Databáze

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

5 Osobní údaje a cookies.

5.1 Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

5.2 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

6 Odpovědnost za škodu

6.1 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

7 Změna VOP

7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

7.2 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

8 Povinné informace pro spotřebitele

8.1 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:.

Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@iamcoach.cz;

Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

Uživateli nevznikají náklady na dodání;

K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Aktuální verze Microsoft Internet Explorer a/nebo Google Chrome a/nebo Mozilla FireFox a/nebo Opera;

Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu;

Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;

Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Apliakce a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.

9 Reklamační řád

9.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

9.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

9.3 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

9.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

9.5 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

9.6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

9.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

9.8 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

9.9 Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

10 Rozhodné právo

10.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz

11 Účinnost

11.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2015.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, jakožto uživatel internetové aplikace s názvem I AM COACH dostupné v síti Internet z internetové adresy www.iamcoach.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je I am coach s.r.o., IČO: 04260333, se sídlem Hollarova 1124/14, 702 00, Ostrava (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly správcem zpracovány a použity.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

 

  • zařazení osobních údajů do databází.

 

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.  


Souhlas se zpracováním souborů „cookies“

Souhlas se zpracováním souborů „cookies“

1 Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2 Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4 Účel použití souborů cookies

Soubory cookies využíváme pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

;